Chính sách

Chúng tôi cung cấp những quy tắc bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng. Đảm bảo rằng dữ liệu được lưu trữ an toàn và tránh việc chia sẻ thông tin cá nhân với bên thứ ba không được ủy quyền.

Quyền riêng tư của người dùng: Đưa ra thông tin về quyền riêng tư của người dùng, bao gồm quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân và quyền từ chối việc sử dụng thông tin cá nhân cho mục đích tiếp thị.

Trang web của chúng tôi tuân thủ các quy định và luật pháp về bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng và có thể cung cấp thông tin cá nhân cho các cơ quan quản lý khi cần thiết.